Portal Konsultacji Społecznych oraz Budżetu Obywatelskiego 

 Wyniki: tutaj

 

Prezentacja projektów

Najważniejsze informacje

Budżet Obywatelski i konsultacje społeczne

W ramach DBO mieszkańcy gminy Drezdenko mogą składać projekty dotyczące potrzeb mieszkańców, zamieszkałych w granicach administracyjnych gminy Drezdenko. Portal służyć będzie również w zakresie zbierania opinii od wszystkich mieszkańców i umożliwi prowadzenie konsultacji społecznych

Wymogi formalne DBO

Szacunkowa wartość nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację zadań w danej edycji DBO.

Wnioskodawca musi zgłosić projekt w formie, terminie i miejscu ogłaszanym corocznie przez Burmistrza Drezdenka na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Termin składania projektów nie może być krótszy niż 14 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

Dla każdego projektu wymagana jest lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców gminy Drezdenko popierających projekt (więcej w sekcji "do pobrania")

W przypadku decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania w wyniku negatywnej oceny projektu, wnioskodawca może wnieść odwołanie do Burmistrza Drezdenka w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wynikach weryfikacji wszystkich wniosków. 

Głosowanie

Głosowanie potrwa od 07.09. do 13.09. 2020 r

 

 

Jest to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje Urzędu Miejskiego o przeznaczeniu części środków publicznych na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców. W ramach DBO mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Jego zadaniem jest pobudzenie mieszkańców do aktywności, a także w oparciu o ich zaangażowanie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Władze dają mieszkańcom możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach oraz innych zadaniach, licząc na akceptację podjętych decyzji, a jednocześnie rozwój świadomości obywatelskiej, bowiem budżet obywatelski to także sprawne narzędzie edukacyjne.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Drezdenko i posiadasz pomysł na spożytkowanie pieniędzy lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to Drezdenecki Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie! 

Jak to wygląda w skrócie?

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji,
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie,
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej na kolejny rok.

Nabór wniosków do DBO od 5 maja do 22 maja

Kwota przeznaczona na projekty 600.000 zł

 

Projekty można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko lub przesłać na powyższy adres. Na kopercie należy umieścić zapis „projekt DBO”.