Pytania i odpowiedzi

Jak zgłosić projekt ?

Aby złożyć zadanie do DBO należy wypełnić wniosek w wersji papierowej, w którym konieczne jest wpisanie następujących danych:

Dane Wnioskodawcy

Imię, Nazwisko, Adres Zamieszkania, Dane kontaktowe (np. Telefon kontaktowy), Email. pozwoli to na szybki kontakt z wnioskodawcą.

Tytuł Projektu

Nazwa nie może składać się z więcej niż 50 znaków. Jest to pierwsza wizytówka zadania i jego identyfikator.

Lokalizacja zadania

Miejsce realizacji zadania można określić zarówno poprzez podanie numerów działek i obrębów, jak i podając sam adres. Jeśli na podstawie wskazanych przez Wnioskodawcę informacji jednostka oceniająca nie będzie mogła jednoznacznie zlokalizować proponowanego we wniosku miejsca, Wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności doprecyzowania.

Beneficjenci

Zadanie może dotyczyć różnych grup, warto zaznaczyć kogo będzie dotyczyć.

Opis projektu

Należy szczegółowo opisać harmonogram zadania oraz poszczególne etapy, które będą gwarantowały osiągnięcie założonych celów zadania. taki opis można dołączyć w formie gotowego dokumentu będącego załącznikiem do wniosku.

Koszty projektu

Należy wpisać szacunkową kwotę jego realizacji, ustaloną na podstawie cen rynkowych. 

Dodatkowe załączniki

Wskazane dla zadań o charakterze inwestycyjnym (Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice, oferty itp.)

Lista poparcia

Aby wniosek mógł być uznany za kompletny, obowiązkowe jest dostarczenie przez Wnioskodawcę  listy poparcia, podpisanej przez co najmniej 15 mieszkańców Gminy Drezdenko.

Zasady oceny projektów

§ 3. Zasady oceny projektów 

1. Projekty poddawane są ocenie przez komisję powołaną przez Burmistrza Drezdenka.
2. W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Drezdenku, radni Rady Miejskiej w Drezdenku oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych w Drezdenku funkcjonujących na terenie gminy Drezdenko.
3. Ocena złożonych projektów polega na sprawdzeniu wymogów formalnych określonych w § 2, analizie technicznych możliwości realizacji zgłoszonego projektu z uwzględnieniem obowiązującego prawa oraz poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi. Oceny dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wnioskodawca może być wezwany do uzupełnień, poprawienia oczywistych omyłek lub złożenia wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych.
5. Do głosowania dopuszczone są projekty, które uzyskały pozytywną ocenę.
6. Ocena negatywna projektu wymaga uzasadnienia.
7. Uzasadnienie o przyczynach decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania podpisuje przewodniczący komisji oceniającej projekty.


§ 4. Informacja o wynikach oceny wszystkich złożonych projektów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Drezdenku, niezwłocznie po zakończeniu oceny projektów.


§ 5. Po przeprowadzonej ocenie i zakończeniu procedury odwoławczej, utworzona zostanie lista pozytywnie ocenionych projektów. Ustalenie kolejności projektów na liście nastąpi w drodze losowania, w którym mogą uczestniczyć wnioskodawcy. Projekty zostaną poddane pod głosowanie przez mieszkańców gminy Drezdenko.

Tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

1. W przypadku decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania w wyniku negatywnej oceny projektu, wnioskodawca może wnieść odwołanie do Burmistrza Drezdenka w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wynikach weryfikacji wszystkich wniosków.

2. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego oraz tytuł projektu.

3. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia negatywnej oceny projektu.

4. Odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania rozpatruje Burmistrz Drezdenka w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

5. Informacja o wyniku rozpatrzenia odwołania zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcy.

6. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Drezdenku nie później niż w dniu ogłoszenia list projektów.

Zasady głosowania

§ 9.

1. Głosowanie przeprowadza Burmistrz Drezdenka.

2. Głosowanie musi trwać co najmniej 7 dni kalendarzowych.

3. Informacja o terminie, miejscu i sposobie głosowania podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

§ 10.

1. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec gminy Drezdenko.

2. W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania.

§ 1

1. Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać głos na jeden projekt. Głos oddaje się na formularzu papierowym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Do przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania powołuje się komisję.

2. Głosy weryfikowane są pod względem ich ważności. Za nieważny uznaje się głos jeżeli:
1) został oddany przez osobę nieuprawnioną;
2) został oddany z użyciem innego formularza niż stanowiący załącznik nr 4;
3) został oddany przez jednego uprawnionego na więcej niż jeden projekt;
4) formularz nie zawiera czytelnie wypełnionych wszystkich wymaganych pól lub pola zostały wypełnione informacją inną niż wymagana;
5) formularz został doręczony po upływie terminu głosowania.
3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów dla projektów, z których każdy mieści się pojedynczo w puli pieniędzy pozostałej do rozdysponowania, do realizacji zostanie skierowany projekt zarejestrowany jako pierwszy.

§ 13. Do realizacji przekazane zostaną te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów ważnych, z uwzględnieniem zapisów § 12, aż do wyczerpania puli środków w DBO.


§ 14. Burmistrz Drezdenka podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni od daty zakończenia głosowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.