Regulamin

Drezdenecki Budżet Obywatelski

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Mając na uwadze pobudzenie aktywności obywateli w działaniach służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, poprzez realizację projektów zainicjowanych przez mieszkańców gminy Drezdenko, które znalazły największe poparcie społeczne, określa się:

  1. wymagania formalne jakim powinny odpowiadać projekty zgłaszane do Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego (zwanego dalej DBO);
  2. zasady oceny projektów;
  3. tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz zasady przeprowadzania głosowania.

2. Przez budżet obywatelski należy rozumieć wydzieloną część środków finansowych budżetu Gminy Drezdenko, o wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują mieszkańcy gminy Drezdenko w drodze głosowania.

3. Burmistrz Drezdenka podaje do publicznej wiadomości kwotę planowaną na realizację budżetu obywatelskiego. O ostatecznej wysokości środków finansowych zdecyduje Rada Miejska w Drezdenku w uchwale budżetowej.

4. Harmonogram przebiegu procedury DBO przygotowuje i ogłasza Burmistrz Drezdenka do 31 marca każdego roku.

5. Burmistrz Drezdenka przedstawia informację o wynikach postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla realizowanych projektów i informację końcową zrealizowanych projektów w ramach DBO.

Rozdział 2.

Wymogi formalne

§ 2. 1. W ramach DBO mieszkańcy gminy Drezdenko mogą składać projekty dotyczące potrzeb mieszkańców, zamieszkałych w granicach administracyjnych gminy Drezdenko.

2. Szacunkowa wartość nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona na realizację zadań w danej edycji DBO.

3. Do zgłaszania projektów w ramach DBO uprawnieni są mieszkańcy gminy Drezdenko.

4. Wnioskodawca musi zgłosić projekt w formie, terminie i miejscu ogłaszanym corocznie przez Burmistrza Drezdenka na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Termin składania projektów nie może być krótszy niż 14 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

5. Dla każdego projektu wymagana jest lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców gminy popierających projekt. Wzór listy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 3.

Zasady oceny projektów

§ 3. 1. Projekty poddawane są ocenie przez komisję powołaną przez Burmistrza Drezdenka.

2. W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Drezdenku, radni Rady Miejskiej w Drezdenku oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych w Drezdenku funkcjonujących na terenie gminy Drezdenko.

3. Ocena złożonych projektów polega na sprawdzeniu wymogów formalnych określonych w § 2, analizie technicznych możliwości realizacji zgłoszonego projektu z uwzględnieniem obowiązującego prawa oraz poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi. Oceny dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wnioskodawca może być wezwany do uzupełnień, poprawienia oczywistych omyłek lub złożenia wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych.

5. Do głosowania dopuszczone są projekty, które uzyskały pozytywną ocenę.

6. Ocena negatywna projektu wymaga uzasadnienia.

7. Uzasadnienie o przyczynach decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania podpisuje przewodniczący komisji oceniającej projekty.

§ 4. Informacja o wynikach oceny wszystkich złożonych projektów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Drezdenku, niezwłocznie po zakończeniu oceny projektów.

Rozdział 4.

Tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

§ 6. 1. W przypadku decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania w wyniku negatywnej oceny projektu, wnioskodawca może wnieść odwołanie do Burmistrza Drezdenka w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wynikach weryfikacji wszystkich wniosków.

2. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego oraz tytuł projektu.

§ 7. 1. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia negatywnej oceny projektu. 2. Odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania rozpatruje Burmistrz Drezdenka w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

§ 8. 1. Informacja o wyniku rozpatrzenia odwołania zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcy.

2. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Drezdenku nie później niż w dniu ogłoszenia list projektów, o których mowa w § 5.

§ 5. Po przeprowadzonej ocenie i zakończeniu procedury odwoławczej, utworzona zostanie lista pozytywnie ocenionych projektów. Ustalenie kolejności projektów na liście nastąpi w drodze losowania, w którym mogą uczestniczyć wnioskodawcy. Projekty zostaną poddane pod głosowanie przez mieszkańców gminy Drezdenko.

Rozdział 5.

Zasady głosowania

§ 9. 1. Głosowanie przeprowadza Burmistrz Drezdenka.

2. Głosowanie musi trwać co najmniej 7 dni kalendarzowych.

3. Informacja o terminie, miejscu i sposobie głosowania podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

§ 10. 1. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec gminy Drezdenko.

2. W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz podpis.

§ 11. 1. Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać swój głos na dowolną liczbę projektów do wyczerpania puli kwoty, którą dysponuje zgodnie z § 1 ust.3.

2. Głosowanie odbywa się poprzez stronę https://dbo.drezdenko.pl/ oraz w punktach wyznaczonych przez burmistrza, w których wystawione zostaną urny, przy czym mieszkaniec wybiera formę głosowania i może głosować w formie elektronicznej lub papierowej (wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały), głosy oddane podwójnie zostaną uznane za nieważne.

§ 12. 1. Do przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania powołuje się komisję.

2. Głosy weryfikowane są pod względem ich ważności. Za nieważny uznaje się głos jeżeli:

  1. został oddany przez osobę nieuprawnioną;
  2. został oddany z użyciem innego formularza niż stanowiący załącznik nr 4;
  3. został oddany przez jednego uprawnionego na więcej niż jeden projekt;
  4. formularz nie zawiera czytelnie wypełnionych wszystkich wymaganych pól lub pola zostały wypełnione informacją inną niż wymagana;
  5. formularz został doręczony po upływie terminu głosowania.

3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów dla projektów, z których każdy mieści się pojedynczo w puli pieniędzy pozostałej do rozdysponowania, do realizacji zostanie skierowany projekt zarejestrowany jako pierwszy.

§ 13. Do realizacji przekazane zostaną te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów ważnych, z uwzględnieniem zapisów

§ 12, aż do wyczerpania puli środków w DBO. 

§ 14. Burmistrz Drezdenka podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni od daty zakończenia głosowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.