Koszt i weryfikacja

Czy kosztorys jest potrzebny?

Tak. Wystarczy oszacować koszt zadania na podstawie cen produktów dostępnych na rynku, a dla zadań inwestycyjnych pomocne będą oferty od firm specjalistycznych (należy pamiętać także o zawarciu w projekcie kosztów wykonania dokumentacji, jeżeli jest potrzebna). Należy również wypisać elementy składowe zadania, w celu ułatwienia oceny finansowej dokonywanej przez wydziały merytoryczne. 

Czy w trakcie weryfikacji będą korygowane koszty zaproponowane przez mieszkańców?

Tak. Wydziały merytoryczne w trakcie oceny zadania sprawdzą szacunkowy koszt. Informacja o kosztach zostanie przekazana Wnioskodawcy.

Dlaczego propozycje zgłaszane przez mieszkańców muszą być weryfikowane przez urzędników?

Urzędnicy weryfikują propozycje zadań pod kątem formalnym, merytorycznym oraz finansowym. Muszą ocenić czy projekt jest możliwy do realizacji w ciągu jednego roku, czy jest zaplanowany na terenach należących do gminy lub czy zawarte umowy, w przypadku terenu nie będącego własnością gminy, pozwalają na jego realizację.

Zadanie musi być zgodne z prawem, realizować zasadę gospodarności, celowości. Sprawdzane jest też czy podobne zadanie nie jest już realizowane lub przygotowywane do realizacji. Urzędnicy  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające  ocenić realność i celowość zadania.

Mieszkańcy ocenią każde zadanie na etapie głosowania.

Czy zadanie zgłoszone do DBO musi być zrealizowane w ciągu jednego roku?

Tak.

Co to znaczy że zadanie musi być ogólnodostępne?

Oznacza to, że zadania DBO muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Drezdenko i realizować rzeczywiste ich potrzeby.  Na przykład użytkowanie nie może wiązać się z pobieraniem z tego tytułu opłat. Zasada ta nie wyklucza jednak zamykania obiektu na noc ze względów bezpieczeństwa.