Ocena i odwołania

Kto będzie oceniał złożone wnioski?

Projekty poddawane są ocenie przez komisję powołaną przez Burmistrza Drezdenka. W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Drezdenku, radni Rady Miejskiej w Drezdenku oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych w Drezdenku funkcjonujących na terenie gminy Drezdenko.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę w trakcie oceny?

  • Weryfikacja formalna obejmuje: poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Drezdenko wyrażone własnoręcznym podpisem, właściwy formularz wniosku, właściwy podpis wniosku, terminowe złożenie wniosku, wskazanie adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu, oszacowanie kosztów projektu.
  • Analiza możliwości technicznych realizacji projektu obejmuje: możliwość jego realizacji w ciągu jednego roku budżetowego,  jest zgodny z zadaniami publicznymi gminy i obowiązującym prawem, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia jego lokalizacje, warunki infrastrukturalne umożliwiają realizację na danym terenie, projekt będzie zlokalizowany na gruncie gminnym (nie dotyczy projektów nie inwestycyjnych), dysponent gruntu gminnego lub obiektu udzielił zezwolenia na lokalizację projektu, teren na którym ma być realizowany, nie jest przeznaczony na sprzedaż lub inny cel, nie są prowadzone prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy mogą nie zezwalać na realizację projektu, projekt nie ma charakteru komercyjnego, koszt projektu oszacowano prawidłowo.

ODWOŁANIA

Wszystkie zgłoszone zadania zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez komisję. 

Każdy wnioskodawca, którego zadanie zostało na tym etapie odrzucone jest uprawniony do złożenia odwołania.

Odwołanie należy kierować do Burmistrza Drezdenka. W treści odwołania warto odnieść się do argumentów stanowiących o odrzuceniu zgłoszonego zadania, zawartych w  uzasadnieniu oceny negatywnej.

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, a jego treść musi zostać podpisana przez Wnioskodawcę zgłoszonego zadania. Odwołanie składa się do Urzędu Miejskiego w Drezdenku. W celu zachowania sprawnego obiegu dokumentów odwołanie najlepiej złożyć bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta, mieszczącego się w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 1.

Odwołania są analizowane odpowiednio przez Komisję ds. Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego. Ostatecznie odwołania od decyzji o dopuszczeniu/niedopuszczeniu projektu do głosowania rozpatruje Burmistrz Drezdenka w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszone ostateczne listy zadań w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Drezdenku nie później niż w dniu ogłoszenia list projektów